ÇANAKKALE AYVACIK’TA PLANLANAN JEOTERMAL ARAMA SONDAJ PROJESİ’NE BİLİRKİŞİ RAPORU: “ÇED GEREKLİDİR”

ÇANAKKALE AYVACIK’TA PLANLANAN JEOTERMAL ARAMA SONDAJ PROJESİ’NE BİLİRKİŞİ RAPORU: “ÇED GEREKLİDİR”
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Şirketi tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin Assos Dostları ile açtığı davada bilirkişiler “ÇED gerekli” raporu hazırladı. Raporda, “Fauna çalışmalarının da flora çalışmaları gibi ruhsat sahası ile ilişkili olmadığı; sadece Çanakkale İlinin genel faunasının verildiği tespit edilmiştir” denildi.

CEREN BALA TEKE

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Şirketi tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin Assos Dostları ile açtığı davada bilirkişiler “ÇED gerekli” raporu hazırladı. Raporda, “Fauna çalışmalarının da flora çalışmaları gibi ruhsat sahası ile ilişkili olmadığı; sadece Çanakkale İlinin genel faunasının verildiği tespit edilmiştir” denildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Erecek köyü yakınında Manici Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret Limited şirketince yapılması planlanan jeotermal kaynaklı arama amaçlı sondaj çalışmaları projesinin “ÇED gerekli değildir” kararına karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin Assos Dostları ile açtığı davada mahkemenin atıdığı bilirkişi “ÇED gerekli” raporu verdi. Bilirkişi raporunda yapılan tespitler şu şekilde:

“Proje tanıtım dosyasında verilen taahhütlere uyulmadığı tespit edilmiştir. Su kirliliği vb. yönetmeliklere uyulmadığı, sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede, özellikle dere yataklarına varil, teneke vb. atık malzemelerin gelişi güzel bir biçimde atılması suretiyle önemli ölçüde çevre kirliliğinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Dava konusu jeotermal enerji amaçlı sondaj çalışmalarının, tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerine yönelik olarak 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3573 Sayılı (4086 Sayılı Kanunla Değişik) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun, 4342 Sayılı Mera Kanunu ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, faaliyetin yapılacağı zemin ve çevrede yer alan tarımsal faaliyetler açısından Proje Tanıtım Dosyasında herhangi bir açıklama yapılmadığı ve bunun teknik ve bilimsel açıdan önemli bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir.

“FAUNA ÇALIŞMALARININ DA FLORA ÇALIŞMALARI GİBİ RUHSAT SAHASI İLE İLİŞKİLİ OLMADIĞI…”

Dava konusu alanın bulunduğu yer itibari ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Şefliği sınırları içerisine girmektedir. Alan için arama ruhsatı alınmış ve bu alan içerisinde sondaj atılmıştır. Daha Önce verilmiş Orman İzni İncelemesi: bahse konu alanda daha önceden verilmiş herhangi bir Orman İzinli saha bulunmamaktadır. Flora çalışmalarında; nasıl bir bilimsel yöntemin uygulandığına, kaç mevsim ve her mevsimde kaç gün arazi çalışmalarının yapıldığına ve tespit edilen türlerin teşhisinin nasıl yapıldığına hiç değinilmemiştir. Fauna çalışmalarının da flora çalışmaları gibi ruhsat sahası ile ilişkili olmadığı; sadece Çanakkale İlinin genel faunasının verildiği tespit edilmiştir.

“KEŞİF GÜNÜ KULLANILAN BENTONİTLERDEN ARTAN KISMI SAHAYA ÇEVREYİ KİRLETECEK ŞEKİLDE BIRAKILMIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR”

Söz konusu projenin genel olarak ekosistemi ne ölçüde etkileyeceği, PTD Raporundaki flora ve fauna üzerine verilen bilgilerin ruhsat alanı ile ilgili gerçeği yansıtmadığı; bu bilgilerin ‘Tarım ve Orman 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü 2019’ bilgilerden alındığı ve fotoğrafların da Tarım ve Orman 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale Şube Müdürlüğü 2019 ve Dr. Orhan Çiçek’ten (Kuş fotoğrafları) birebir alındığı görülmüş olup PTD Raporu bu haliyle ruhsat sahasının biyolojik çeşitliliğini (flora-fauna) dolayısıyla ekosistemi yansıtmadığı için yetersiz olduğu, Ruhsat alanı ve çevresinde hangi flora ve fauna elemanlarının olduğu raporda net ifade edilmemiştir. Tek sondaj noktası verilmiş olmasına rağmen keşif günü sondaj sahasında ayrı ayrı 2 sondaj noktası gözlenmiş ve bu noktaların koordinatları haritaya işlendiğinde sondaj öneri noktasıyla uyuşmadığı tespit edilmiştir. Keşif günü kullanılan bentonitlerden artan kısmı sahaya çevreyi kirletecek şekilde bırakılmış olduğu tespit edilmiştir.

“SAHADA GÖZLENEN SULAK ALANLARIN KORUNMASI VE KURU DERE YATAKLARINA ATIK ATILMAMASI HUSUSUNUN YERİNE GETİRİLMEDİĞİDİR”

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak beyan edilen taahhüttün yerine getirilmediği görülmüştür. Açılmış sondaj havuzu ise keşif günü bölge için bir tehdit niteliğindedir. 2 adet açılacağı belirtilen havuz tek adet ve hacmen de hesaplanan ölçülerde değildir. Sondaj faaliyetinin bitmesini takiben membran örtü alınacak ve havuzun rehabilitasyonu yapılmamıştır. Keşif günü sahada gözlenen sulak alanların korunması ve kuru dere yataklarına atık atılmaması hususunun yerine getirilmediğidir. PTD’ in mevzuatta öngörülen usule uygun hazırlanmadığı, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılmadığı, proje kapsamının asgari gereklilikleri taşımadığı, tarım arazileri ile yerleşim yerlerini, çevredeki bitki örtüsünü, su kaynaklarını ve doğal yaşamı, orman alanlarını olumsuz etkilediği ve çevreye ve insan sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin kabul edilebilir düzeyde olmadığı, diğer bir ifade ile söz konusu projenin genel, olarak ekosistemi ve çevrede bulunan yerleşim yerlerini ne ölçüde etkileyeceği, bu suretle Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin işletilmesinin mevzuat hükümleri kapsamında gerekli olmadığı tespitlerimizdir.”

ANKA Haber Ajansı